[SK]

PAMOJA: Za bezpečný úsvit je mobilná edukatívna hra o ceste za bezpečným spolunažívaním ľudí a slonov v africkom buši.

Čo sa však stane, keď slony začnú ohrozovať úrodu a spôsobovať nedostatok jedla? Preneste sa prostredníctvom hry do príbehu kenskej študentky Nyah a vyskúšajte, aký vplyv budú mať vaše rozhodnutia na blahobyt komunity.


[EN]

PAMOJA: Safe Dawn is a mobile educational game about the journey towards a safe coexistence of humans and elephants in the African bush.

What happens when elephants destroy the crops and cause food shortages? Immerse yourself into the story of the Kenyan student Nyah and experience how will your decisions affect the wellbeing of the community.

Also available on

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.