[SK]

Aaronova dilema je naratívna adventúra postavená na rozhodnutiach a ich dôsledkoch. Aaron je ambiciózny študent medicíny, ktorého konflikt v jeho rodnej Sýrii prinúti vybrať si medzi opustením svojho domova a nebezpečenstvom občianskej vojny. Pomôž Aaronovi s ťažkými rozhodnutiami na jeho strastiplnej ceste plnej prekážok.

- naratívna adventúra založená na rozhodnutiach a ich dôsledkoch

- viacero koncov na základe tvojich rozhodnutí

Hra vznikla v rámci vzdelávacieho programu Butterfly Effect a bola vytvorená s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid), Ministerstva spravodlivosti SR a Človeka v ohrození o. Z. a Európskej Komisie.


[CZ]

Aaronova dilema je narativní adventura postavená na rozhodnutích a jejich důsledcích. Aaron je ambiciózní student medicíny, jehož konflikt v jeho rodné Sýrii přinutí vybrat si mezi opuštěním svého domova a nebezpečím občanské války. Pomoz Aaronovi s těžkými rozhodnutími na jeho strastiplné cestě plné překážek.

- narativní adventura založená na rozhodnutích a jejich důsledcích

- několik konců na základě tvých rozhodnutí

Tato hra vznikla v rámci vzdělávacího programu Butterfly Effect. Hra byla vytvořena s finanční podporou Slovenské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci SlovakAid, Ministerstva spravedlnosti SR, Človeka v ohrození o.z. a Evropské komise. Za jeho obsah nesou výhradní odpovědnost tvůrci a nemusí odrážet názory partnerů.


[EN]

Aaron's dilemma is a narrative adventure, based on decision making and its consequences. Aaron is an ambitious medical student, who is forced to choose between leaving his home and danger of civil war due to the conflict in his native Syria. Help Aaron with difficult decisions on his distressful path full of obstacles.

- a narrative adventure based on decisions and their consequences

- multiple endings based on your decisions

This game was created within the Butterfly Effect educational program. It was developed with the financial support of the Slovak Agency for International Development Cooperation SlovakAid, the Ministry of Justice of the Slovak Republic, Slovak Arts Council, Človek v ohrození o. z. and the European Commission. It reflects the views only of the authors and the partners cannot be held responsible for the information contained therein.

Also available on

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.